God organisationsledelse

Badminton Danmarks bestyrelse har den 19. november 2010 vedtaget nedenstående regler som appendiks til bestyrelsens forretningsorden. Badminton Danmarks Repræsentantskab har den 18. juni 2011 vedtaget reglerne omkring habilitet.

Relevante dokumenter:
Love
Forretningsordenen for HB


Åbenhed i bestyrelsesarbejdet


Bestyrelsen sikrer åbenhed og gennemsigtighed i bestyrelsesarbejdet, hvor bestyrelsesbeslutninger som minimum løbende kommunikeres til medlemskredsen.
Dagsorden med tilhørende bilag udsendes 14 dage før mødets afholdelse, med angivelse af tid - herunder mødets sluttidspunkt - og sted. På Badminton Danmarks hjemmeside lægges der samtidig en kort nyhed med opsummering af temaerne på det kommende bestyrelsesmøde
Beslutningsreferatet offentliggøres på BD's hjemmeside
Direktøren/formanden sikrer udsendelse af nyhedsbrev om væsentlige beslutninger snarest efter afholdelse af bestyrelsesmøder


Åbenhed i økonomisk forvaltning


Der skal være åbenhed og gennemskuelighed i forbundets økonomiske forvaltning og i
regnskabsaflæggelsen, herunder skal ansvaret herfor være forankret i bestyrelsen, og budgetter og regnskaber skal være offentligt tilgængelige.

Repræsentantskabet godkender årsregnskab og orienteres om budget, jf. lovenes § 15.

Revideret regnskab og HBs budgetforslag fremsendes til alle deltagere senest 2 uger før afholdelse, jf. § 16 og materiale lægges på hjemmesiden.

Der føres protokol over rep.møde som udsendes til alle deltagere, jf. § 16.

Repræsentantskabet vælger medlem med politisk ansvar for økonomiområdet, jf. § 17. Økonomiudvalget har overfor HB ansvar for løbende budgetopfølgning og kapitalforvaltning og udarbejder forslag til budget, jf. § 21.

På hvert af de 5 ordinære bestyrelsesmøder gives en økonomistatus og på 2 og 3 møde drøftes budgetforslag for kommende sæson, jf. forretningsordenen § 6 og 9.

Efter behandling på repræsentantskabsmødet offentliggøres årsregnskabet på BD's hjemmeside

Badminton Danmark afleverer revideret og godkendt årsregnskab til DIF senest 31. december.


Regnskabs- og revisionsinstruks

Bestyrelsen skal sikre, at forbundet følger bestemmelserne i Kulturministeriet til enhver tid gældende regnskabs- og revisionsinstruks (p.t. bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005).

Regnskab udarbejdes i overensstemmelse med regnskabspraksis/regulativ, jf. lovene § 22 og er underlagt bestemmelserne fra Kulturministeriet om forvaltningsrevision. Forbundet deltager fast i sekretariatsledermøder på mellemlederniveau og skriftlig orientering tilgår Økonomiudvalget. Forbundets økonomiske forvaltning følger den til enhver tid gældende lovgivning.


Vision, strategi og politik

Forbundsbestyrelsen tilser at der med passende mellemrum drøftes og vedtages visioner, strategier og politikker.

HB har ansvaret for forbundets idrætspolitiske profil og strategi, jf. lovenes § 17. Profil og strategi er offentlig tilgængelig på forbundets hjemmeside.

HBs opgave er nærmere defineret i forretningsordenen § 1: ”.er således udelukkende af mere overordnet og politisk karakter, jf. lovenes § 17, stk. 6..”

HB har vedtaget en ny mission og vision for forbundet ifm Fremtidens Badminton. I forbindelse med kommende ekstraordinært repræsentantskab januar 2012 overvejes om formålsparagraffen i den forbindelse er tidsvarende.


Opgave- og rollefordeling mellem bestyrelse og administration

Principperne for opgave- og rollefordelingen mellem bestyrelse og administration skal være nedfældet.

Opgave- og rollefordeling mellem bestyrelsen og den professionelle organisation er fastlagt i lovenes § 18 samt forretningsordenen for HB § 1.

Opgavefordeling i bestyrelsen er overordnet fastlagt i lovene og forretningsorden. F.eks. fastslår forretningsordenens § 3, ”at de politisk ansvarlige skal på hovedbestyrelsens vegne medvirke til den faglige sparring med sekretariatet samt at vedtagne politikker og handleplaner udmøntes indenfor deres respektive områder”.

Det fremgår endvidere (§ 7) at, direktøren deltager i alle bestyrelsesmøder, herunder efter behov den øvrige ledelse eller relevante medarbejdere. Prokuraforhold forelægges efter behov i Økonomiudvalg og i HB.

Der udvikles kompetencebeskrivelser for de enkelte bestyrelsesposter, herunder med nærmere konkret beskrivelse af ansvarsområder.


Sammenfald af interesser/inhabilitet

Den samme person må ikke bestride både en bestyrelsespost og være ansat som medarbejder i
forbundet. Anden form for interessesammenfald skal som minimum oplyses og videst muligt omfang undgås.

Repræsentantskabet har den 18. juni 2011 vedtaget følgende regler i lovene for Badminton Danmark:

  1. I forhold til en bestemt sag er et valgt/udpeget medlem af Badminton Danmarks hovedbestyrelse eller udvalg eller en ansat i BD inhabil, hvis:
    vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller i samme sag er eller tidligere har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,

  2. vedkommendes ægtefælle, nært beslægtede eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,

  3. vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab eller en anden juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, eller

  4. der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke deltage i afgørelsen af eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

Ved valg kan et medlem dog deltage, selv om medlemmet er bragt i forslag.

Den, der er bekendt med, at der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om en ansats eller et medlems habilitet, har pligt til snarest at underrette Badminton Danmark herom. Hovedbestyrelsen/udvalget/direktøren træffer herefter beslutning om, hvorvidt der foreligger inhabilitet. Det pågældende medlem må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af habilitetsspørgsmålet.

Appeludvalget:
Ethvert medlem af Badminton Danmarks appeludvalg træder tilbage i en sag, såfremt den pågældende efter reglerne i § 10 a må anses for at være inhabil.

Disciplinærudvalget:
Ethvert medlem af Badminton Danmarks disciplinærudvalg træder tilbage i en sag, såfremt den pågældende efter reglerne i § 10 a må anses for at være inhabil.


Kontrolfunktioner over for bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarlig for at repræsentantskabet får optimal mulighed for at udføre sine kontrolfunktioner over for bestyrelsen.

HBs mødekalender fastlægges på 1. bestyrelsesmøde og offentliggøres på hjemmesiden.

Forretningsordenen ligger ligeledes på hjemmesiden.

Referat udsendes til HB, udvalgsformænd, administration, Spillerforening samt de interne revisorer. Referat lægges på hjemmesiden.

Repræsentantskabet vælger en intern revision som har fastlagte opgaver, jf. lovenes § 23, herunder i samarbejde med ekstern revision at revidere årsregnskab.


Forpligtelser over for DIF

Bestyrelsen sikrer at forbundet er til stede på DIF’s repræsentantskabsmøder dvs. årsmøder og budgetmøder, medmindre helt særlige grunde forhindrer dette.

HB har nedsat et DIF-udvalg, som sikrer deltagelse årsmøder og budgetmøder i DIF og koordinering af samarbejde med DIF. Direktøren er medlem af udvalget. Økonomikonsulenten deltager fast i sekretariatsledermøderne.
 

Bestyrelsen sikrer, at forbundet overholder alle ovenstående bestemmelser og regler i øvrigt i henhold til Danmarks Idræts-Forbunds love for dermed at sikre tillid til dansk idræt og den frivillige foreningsverdens troværdighed.

Ved gennemgang af DIFs principper for god organisationsledelse kan det konstateres, at Badminton Danmark arbejder efter alle principper.  

Nyt magasin på gaden


Danisa Denmark Open 2017

Få inspiration og gode råd


Sponsorer


Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
Dk-2605 Brøndby

Bank: 2217 8390133333
CVR: 1369 3315
Hovednummer:
70 60 50 76

Nyheder

29.03.2011
29.03.2011
28.03.2011
28.03.2011

Leder du efter?

Cookies