Hovedbestyrelsen i Badminton Danmark er pr. dags dato blevet enig med direktør Bo Jensen om at stoppe samarbejdet, da hovedbestyrelsen ønsker en ny strategisk retning og dermed en ny profil som direktør i forbundet.

 

Read the English version below

Bo Jensen har siden 2015 været direktør i Badminton Danmark, men fra dags dato er han blevet enig med Badminton Danmarks hovedbestyrelse om at stoppe samarbejdet. Det sker på baggrund af, at Badminton Danmarks hovedbestyrelse ønsker at gå i en ny strategisk retning.

– Vi har været glade for den store indsats Bo har ydet og den måde, som han har været medvirkende til at rykke dansk badminton i en positiv retning. Siden han blev ansat for syv år siden, har han løftet forbundet, specielt på det kommercielle område, hvilket der var et stort behov for. Men nu er tiden inde til at gå i en ny strategisk retning, og der mener vi, at vi skal bruge en ny profil med andre kompetencer, siger Badminton Danmarks formand, Tore Vilhelmsen.

Bo Jensen udtaler.

– Jeg har været rigtig glad for min tid i Badminton Danmark, og jeg er stolt over de mål jeg har nået sammen med mine medarbejdere og samarbejdspartnere. Jeg havde gerne fortsat arbejdet med at indfri en række andre målsætninger for Badminton Danmark, men jeg accepterer og respekterer hovedbestyrelsens beslutning, det er nu engang den præmis, man er ansat under som topleder, siger Bo Jensen.

Badminton Danmarks økonomiansvarlige, Kristian Boye Nielsen, vil blive konstitueret som direktør fra dags dato til der er ansat en ny direktør. Rekrutteringen af en ny direktør vil blive igangsat snarest.

——————————————— ENGLISH VERSION ———————————————

Badminton Denmark and the director stop the collaboration

The executive committee of Badminton Denmark has agreed with director Bo Jensen to stop the collaboration, as the executive committee wants a new strategic direction and therefore, a new profile as director of the association.

 

Bo Jensen has been the director of Badminton Denmark since 2015, but from today he has agreed with Badminton Denmark’s executive committee to stop the collaboration. This is happening on the basis that Badminton Denmark’s executive committee wants to go in a new strategic direction.

– We have been pleased with the great effort Bo has made and the way he has been instrumental in moving Danish badminton in a positive direction. Since he was hired seven years ago, he has lifted the association, especially in the commercial field, which was much needed. But now it is time to go in a new strategic direction, and we believe that we need a new profile with other qualifications, says Badminton Denmark’s chairman, Tore Vilhelmsen.

Bo Jensen speaks.

– I have been really happy with my time in Badminton Denmark, and I am proud of the goals I have achieved with my employees and partners. I would have liked to continue working to achieve many other goals for Badminton Denmark, but I accept and respect the executive committee’s decision. This is the premise under which you are employed as chief executive, says Bo Jensen. 

Badminton Denmark’s finance committee member, Kristian Boye Nielsen, will be appointed temporary director from today until a new director is hired. The recruitment of a new director will be initiated soon.