Badmintonphoto/Badminton Danmark

Referat fra høring om ranglistens fremtid

November 21, 2022 14:04 Skrevet af

Badminton Danmark indkaldte til høring under dette års DENMARK OPEN presented by VICTOR. Her kan du læse, hvad der blev snakket om og konkluderet.

 

Denne sæson er sidste sæson i indkøringsperioden for den ’nye’ rangliste. Det giver anledning til debat, om der stadig er ting, der med fordel kan tilrettes, eller om vi bare i fremtiden skal spille helt uden rangliste. Skal den jævnbyrdige kamp ikke længere være i fokus, kan vi gøre det på en anden måde, skal vi i stedet spille efter ’survival of the fittest’ osv. Så på trods af de sidste par års coronanedlukninger og derved manglende turneringsaktivitet, mener vi stadig, at vi er klar til at evaluere fremtidens rangliste, og det har vi været i gang med i noget tid.

Læs også: Få overblik over ranglistereguleringerne ved sæsonskiftet til 2022/2023

Der var ikke lavet et oplæg inden høringen, da Badminton Danmark ønskede alles uforbeholdne holdninger. Mødedeltagerne styrede selv emnerne på mødet, hvorved vi i samlet flok kom frem til emner og konklusioner.

 

Kort om ranglisten

 • ’Ranglisten’ er et værktøj til at rangere alle konkurrence-badmintonspillere ift. hinanden, så alle i en given gruppering kan indgå i den mest jævnbyrdige konkurrence.
 • ’Kategori’ er et værktøj som rangerer spillere efter en aktuel præstation.
 • ’Niveau’ er ens tilmeldingsniveau, og er et værktøj der holder styr på, at en given spiller kan tilmelde sig alle kategorier i den samme turnering.
 • Alle, der dyrker konkurrencebadminton, stifter bekendtskab med Ranglisten.
 • BadmintonPlayer er badmintonsportens administrationssystem og er ikke kun ranglisten.
 • TP er badmintonsportens turneringsprogram, og er ikke til debat på dette, som bruges til at planlægge åbne individuelle turneringer.

 

Skal vi fortsat have en rangliste?

 • Konklusion: Der var 100% enighed om, at vi fortsat skal have en rangliste. Vi skal også fortsætte med den rangliste, vi har i dag. Dog ønsker flere høringsdeltagere, at man fortsætter med jævnligt at se på de uhensigtsmæssigheder, der er i denne rangliste, som der vil være i enhver rangliste. Det tager Badminton Danmark naturligvis til sig og vil fortsat forsøge at arbejde ud fra så få uhensigtsmæssigheder som muligt. Badminton Danmark imødekommer i øvrigt, at alle giver udtryk for eventuelle uhensigtsmæssigheder, meget gerne med eksempler som kan bruges til at løse de givne uhensigtsmæssigheder.

 

Skal vi fortsat spille efter grundprincippet ’jævnbyrdighed’?

 • Konklusion: Der var 100% enighed om, at det er det bedste, og at det faktisk fungerer ok for alle konkurrenceaktive.

 

Er der uhensigtsmæssigheder for de ’ikke konkurrenceaktive’?

Der blev ikke konkluderet nogen løsninger, andet end at alle klubber skal være opmærksomme på, om deres spillere får den bedste modstand, hvor de er rangeret. Hvis de ikke gør det, og hvis de ikke oplever jævnbyrdige kampe, skal man overveje en genplacering.

 • Ved genplacering af spillere lægger Badminton Danmark sig op af følgende årsager til en genplacering;
  • 1) pga. længerevarende pause (som også kan være grundet graviditet)
  • 2) pga. længerevarende dokumenteret skade
  • 3) med dokumenterede resultater
 • Ved genplacering vægter klubbens argumenter højt, dog ved Eliterækkespillere eller spillere i de øverste DH-rækker tages hhv. Holdturneringsudvalg og Eliteafdelingen med på råd.
 • Konklusion: På baggrund af høringen blev det konkluderet, at der leveres en indikation på den enkelte spiller på ranglisten, hvis der er foretaget en genplacering af spilleren i løbet af sæsonen.

 

Rygter om fald i turneringsaktivitet pga. ranglistepoint

Der ses ikke et fald i turneringsaktivitet i de tilgængelige data. Ofte skifter de enkelte ungdomsrækker fra sæson til sæson alt efter, hvor store badmintonårgange der rykker årgang. Derved kan der være lidt tyndere årgange ind imellem. Det har dog historisk set rettet sg selv løbende, hvis man ser på de tilgængelige data, som vi har indsamlet siden 1990’erne ift. den aktuelle turneringsaktivitet på det givne tidspunkt.

 

Er en spillers niveau spillerens rangering?

Den ekstra kategori ’NIVEAU’ er kun programmeret for, at en badmintonspiller skal kunne stille op i samme turnering i alle 3 kategorier. Det beregnes via en formel, som tilgodeser ens bedste kategori marginalt. Ikke ens singlekategori, men ens højst placerede kategori. NIVEAU er en forkortelse for TILMELDINGSNIVEAU og har intet med ens aktuelle ranglisteplacering at gøre. Ens rangering kan man se i hver enkelt af de 3 kategorier, hvor point tildeles ud fra sejre og nederlag. Her er ingen formel, der regulerer ens rangering.

 • Konklusion: På baggrund af høringen fjerner Badminton Danmark ved det kommende sæsonskifte ’pointtallet’ på NIVEAU, da det ikke er relevant andet end som indikator for ens ’bogstav’. Pointtallet bruges dog i DH-turneringsreglementet, men det kan løses på en anden måde. Badminton Danmark har allerede holdt møde med HU (Holdturneringsudvalget), og de kan godt leve med en løsning under indberetning af holdsedlerne som alternativ. Badminton Danmarks IT ser på en konkret løsning til næste sæsonskifte.
 • Konklusion: Badminton Danmark ser på om vi med fordel kan omdøbe ’NIVEAU’ til ’TILMELDINGSNIVEAU’ fra den kommende sæson. Så undgår man måske nogle misforståelser.

 

Pointtal, pointtabel og pointmekanismer

Der var en snak om pointtal og pointtals størrelse, herunder pointreguleringer

 • Konklusion 1: Der er lavet en ny fælles tabel for point, derved er der ikke længere en ’lille’ tabel for de yngste, og en ’stor’ tabel for de voksne badmintonspillere. Tabellerne er nu slået sammen til én tabel, hvilket har gjort det meget lettere at gennemskue. Det er lagt i drift.
 • Konklusion 2: Der er flertal for, at ’reguleringspoint’ ved et uventet nederlag er nødvendige for en levende rangliste, hvor 2 spillere bevæger sig i hver sin retning efter en given kamp. Badminton Danmarks beregninger viser ligeledes, at det er en stor fordel, at spillere efter uventede nederlag bevæger sig i begge retninger på ranglisten, og at det ikke er hensigtsmæssigt at kun vinderen bevæger sig, da det ikke tilgodeser jævnbyrdighed i samme grad, men i stedet tilgodeser kvantitet. Dvs. jo mere man spiller, jo mere flytter man sig potentielt, hvor vi opnår mere jævnbyrdighed ved, at man flytter sig, som det fungerer pt.
 • Konklusion 3: Der er flertal for at afskaffe ’reguleringspoint’ for alle ved et ventet nederlag i alle ungdomskampe. De udgør en mindre del af en individuel regulering på den samlede liste, men er til stor frustration for de enkelte ungdomsspillere. Der er ikke forståelse for, at en ungdomspiller pointreguleres, når man taber til en på ranglisten højere placeret spiller. På baggrund af høringen fjerner Badminton Danmark derfor reguleringspoint for ventet nederlag i alle ungdomskampe pr. mandag d. 28.11 med tilbagevirkende kraft til sæsonstart. Det har efterfølgende ligeledes været debatteret i relevante arbejdsgrupper, og der er ligeledes enighed om at fjerne reguleringspoint for ventet nederlag i alle ungdomskampe. Er der tale om deltagelse i seniorkampe eller senior+ kampe, vil der stadig være pointregulering som i dag. Det ændres ikke. Det er kun i ungdomskampe. Således vil 4 ungdomsspillere, der deltager i en seniorkamp imod hinanden blive pointreguleret – dog ikke hvis de mødes i en ungdomskamp. Det vil således fremover være aktiviteten, man deltager i, der er styrende for pointreguleringen af ventet nederlag.

 

Senior+ spilleres deltagelse i seniorholdkampe

Der var en snak om senior+ spilleres deltagelse i seniorholdkampe, og at det er uhensigtsmæssigt, at flere senior+ spillere har for mange point ift. deres reelle badmintonniveau, og derfor skal placeres for højt (over dygtige ungseniorspillere) når de deltager i seniorholdkampe.

 • Konklusion: Badminton Danmark trak på mødet nogle tal på omfanget af det potentielle problem. Det er ikke et stort problem, men der kan være nogle uhensigtsmæssigheder ift. ungseniorspillere. På baggrund af høringen foreslår Badminton Danmark HU, at vi fra næste sæsonskifte sidestiller reglerne for placering af U17/U19 spillere på seniorhold med senior+ spillere 45+ og ældre. Det er blevet præsenteret for HU, og de er enige i konklusionen. Badminton Danmark og HU vil anbefale kredsene m.fl. at følge samme praksis i deres holdturneringen.

 

Alarmlister

Der var en snak om alarmlister. En alarmliste er en metode, Badminton Danmark bruger til at fange uhensigtsmæssige resultater, kampe og rangeringer. I dag er der én alarmliste, som finder alle, som har været involveret i en kamp, hvor pointforskellen er mere end 500 point, og hvor resultatet falder ud som et uventet nederlag/uventet sejr.

 • Konklusion: Da en 500 point grænse ikke passer på alle aldersgrupper og rækker, vil Badminton Danmark på baggrund af høringen lave flere retvisende alarmlister med udgangspunkt i enkelte aldersgrupper/rækker, så vi fanger flere uhensigtsmæssige rangeringer og hjælper dem med en administrativ regulering.

 

Skal ranglisten deles op i flere forskellige ranglister?

Der var en snak om, at enkelte grupperinger helst ser sin egen gruppering med sin egen liste. Fx som tidligere lister med én for Ungdom, én for Elite, én for Senior+, én for Senior, én for forskellige turneringer som GP osv. Det har nogle fordele og en række ulemper. Badminton Danmark er dog af den overbevisning, at det pt. har langt flere ulemper end fordele.

 • Konklusion: Emnet lægges til debat på et kommende Fællesranglistearbejdsgruppemøde, så det kan blive diskuteret og belyst mere i detaljer, før en endelig konklusion drages.

 

Skal 3. sæt tælle med til ranglisten?

Der var en snak om at lade 3. sæt tælle, så fx en tresætskamp reguleres med 2/3 til sejr og 1/3 til nederlag.

 • Konklusion: Emnet lægges til debat på et kommende Fællesranglistearbejdsgruppemøde, så det kan blive diskuteret og belyst mere i detaljer, før en endelig konklusion drages. Pt. har vi ikke et system, som kan tage højde for 3. sæt – det skal i givet fald udvikles. Og der skal tages en grundig diskussion af risikoen og muligheden for aftalt spil. På mødet var det i øvrigt et emne, der delte deltagerne 50/50 for/imod, da vi stemte om interessen.

 

Muligt afbud inden første kamp i kategori

Er det en god idé eller en dårlig idé, at man nu kan melde afbud, inden første kamp spilles i en given kategori i en åben individuel turnering uden risiko for pointregulering i den givne kategori? Der var en kort snak om for og imod.

 • Konklusion: Emnet er allerede i test og i løbet af december ser Badminton Danmark på forløbet og evaluerer, om det skal fortsætte i den nye år.

 

I Badminton Danmark sidder vi tilbage med en følelse af, at det var en rigtig god høring med masser af gode input, jf. bl.a. de ovenfor nævnte. Det er helt sikkert noget, vi gerne vil gøre igen til næste års Denmark Open.

Tusind tak til alle høringsdeltagerne for nogle gode input, og vi tillader os her at dele det hele i en nyhed, da der kan være flere, der er interesserede i de forskellige konklusioner fra høringen.Tags: ,
Kategori: , , , ,